Noc Architektúry 2019 Zima

Noc_arch.jpg

NOC ARCHITEKTÚRY 2019 ZIMA

Zimná Noc Architektúry sa uskutoční vo štvrtok, 14.2.2019 od 17.00

v priestoroch Fakulty Architektúry STU v Bratislave.

"Architektúra je láska"

16.edícia Noci sa uskutoční na začiatku letného semestra na Fakulte architektúry a v roku

2019 tento dátum padol práve na deň zamilovaných.

-------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

17:00 // foyer // Otvorenie

18:00 // aula // 15minútovky:

- SPOLKA (KE)

- BAM (Brnenský Architektonický Manuál)

- Ateliérové spolupráce s praxou / CURAPROX

- Service Design Drinks #4 - Prečo potrebujú lepšie služby komunitu

19:00 // 077 – Kotolňa Pechtle Mechtle - DESIGN STUBA Success Stories

20:00 // aula // odovzdávanie študentskej Cena Cheddar

20:30 // aula // prednáška MVRDV / Jan Knikker

22:00 // FUGA x Bukowski Bar // Clash of architects (VSA vs. gutgut), DJs Jalovec &

Čičman

-------------------------------------------------------------------------------------

Noc architektúry je multižánrová platforma poskytujúca náhľad do centra diania na FA

STU. Večerná udalosť, kedy sa celá budova fakulty zmení na galériu plnú vystavených

ateliérových prác študentov a to s ambíciou ukázať odbornej a širokej verejnosti

výsledky tvorby veľkého spektra projektov vytvorených za posledný semester.

CENA CHEDDAR

Aj tento rok budú hodnotené všetky vystavené ateliérové práce z posledného

semestra. Najlepšie projekty v kategóriách - architektúra, urbanizmus a dizajn

vyhodnotí nezávislá porota zložená z odborníkov zo slovenskej, ale aj zahraničnej

praxe v pokračovaní už tradičnej študentskej ceny CHEDDAR.

PROGRAM

14. február je magický dátum, ktorý si všetci užijeme v znamení spoločného puta k

architektúre a dizajnu. Noc sa deje vďaka tomu, že nás všetkých spája istá

vášeň, či už k tvorbe, alebo vnímaniu a sprostredkovávaniu architektúry a dizajnu.

Jednými z týchto ľudí sú aj hostia 15 minútoviek, ako napríklad klad SPOLKA (KE) -

kolektív architektiek a sociologičiek, ktoré nám predstavia projekty ako Plán pre

Košice, Mestoláska alebo iné aktivity zaoberajúce sa urbanizmom a angažovaním

verejnosti do tvorby miest. Projekt Brnenský Architektonický Manuál nám zase

odprezentuje interaktívny spôsob pre všetkých záujemcov spoznávania

a navštevovania architektúry mesta.

DESIGN

Pre milovníkov designu Design-Stuba pripravuje 15-minútovky Ateliérové

spolupráce s praxou (CURAPROX), a pravidelný formát komunitných meetupov

Service Design Drinks #4 s témou Prečo potrebujú lepšie služby komunitu.

V priestoroch rekonštruovanej kotolni sa okrem výstavy dizajnérskych prác uskutoční

populárna tradičná platforma Pechtle Mechtle – s témou DESIGN STUBA Success

Stories, kde sa predstavia úspešní absolventi Ústavu dizajnu, ktorí sa uplatnili v

automobilovom priemysle.

Na tohtoročnej Noci architektúry si budeme môcť pozrieť aj výstavu Cena Dekana, kde

sa cez porotu zloženú z pedagógov Fakulty architektúry vybrali nominácie a víťaz za

najlepší ateliérový projekt predošlého akademického roku 2017 / 2018.

MVRDV

Hlavným bodom programu Noci Architektúry bude prednáška holandského

architektonického ateliéru MVRDV. Zastupovať ho bude Jan Knikker – jeden z

partnerov hlavnej – Rotterdamskej pobočky ateliéru.

Jan Knikker sa pripojil k MVRDV v roku 2008, svojou predchádzajúcou novinárskou

kariérou formoval takmer desaťročie verejný obraz svetového ateliéru OMA. Súčasne

sa zameriava na vedenie v oblasti obchodného rozvoja a PR. Jednou z jeho

najnovších publikácií je kniha MVRDV Buildings. Práve jeho zásluhou sa svetová

architektonická kancelária s pobočkami v Rotterdame, Paríži a Shanghai rýchlo

rozširuje na nové trhy a zameriava sa tak na nadčasové riešenia globálnych problémov

prostredníctvom architektúry a urbanizmu.

MVRDV založili v roku 1993 Winy Maas, Jacob van Rijs a Nathalie de Vries v

Rotterdame v Holandsku. Táto prax sa celosvetovo zaoberá riešením súčasných

architektonických a urbanistických problémov. Vysoko spolupracujúca metóda návrhu

založená na rozsiahlom výskume zahŕňa klientov, zainteresované strany a odborníkov

z mnohých oblastí od začiatku tvorivého procesu. Výsledkom sú jedinečné,

kontextuálne projekty, ktoré umožňujú našim mestám a krajinám rozvoj k lepšej

budúcnosti.

AFTERPARTY

A ako už býva tradíciou - Noc býva pre architektov nekonečná, preto bude na fakulte

sprevádzaná hudobným programom mladej dvojice Jalovec a Čičman, ktorý sa

neskôr presunie na afterpárty do centra starého mesta v priestoroch

Fuga x Bukowski a to v zastúpení "DJ´s battle" formátu Clash of architects v zostave

VSA vs. Gutgut.

---------------------------------------------------------------------

Noc Architektúry organizuje tím Archtung s podporou Fakulty Architektúry.

Mediálnymi partnermi podujatia sú portál Archinfo.sk, časopis Atrium, stránka

Bratislava YIM.BA, časopis ERA21 a Rádio_FM.

Pridajte sa na facebook

ENG

NIGHT OF ARCHITECTURE 2019 - WINTER

Winter edition of Night of Architecture will take place on Thursday, February 14th, 2019

at 5 pm at the Faculty of Architecture at STU in Bratislava.

Architecture is love

The 16th edition of Night of Architecture will take place at the beginning of the summer

semester at the Faculty of Architecture. This time, the date falls on the day of the romance

and lovers.

-------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME

17:00 // foyer // Opening

18:00 // lecture hall // 15minutes lectures:

- SPOLKA (KE)

- BAM (Brno Architectural Manual)

- School’s studio works in cooperation with practice/ CURAPROX

- Service Design Drinks # 4 - Why do better services need a community?

19:00 – 20:00 // 077 // Pechtle Mechtle - DESIGN STUBA Success Stories

20:00 // lecture hall // CHEDDAR PRICE

20:30 // lecture hall // lecture by MVRDV / Jan Knikker

22:00 // FUGA x Bukowski Bar // Clash of Architects (VSA vs. gutgut),

DJs Jalovec & Čičman

----------------------------------------------------------------------------------------

Night of Architecture is a multi-genre platform that provides a preview of the core of

education and events at FA STU. Evening event, when the whole building of the faculty

turns into a gallery full of studio works, with the ambition to show professional and

broad public the results of the creation of wide range of projects produced during the

last semester.

CHEDDAR PRIZE

This year, all works from the last semester will be evaluated in the continuation of the

traditional students’ CHEDDAR Prize. The best projects in the categories -

architecture, urbanism and design will be evaluated by an independent jury composed

of professional architects and designers from Slovak and foreign countries.

THE PROGRAMME

February 14th is a magical date that we all enjoy as a sign of a common bond for

architecture and design. The night is happening due to the fact that all of us have a

certain passion, whether to create, or perceive and mediate architecture. One of these

people are also 15-minutes lectures guests, such as SPOLKA (Košice) - a collective of

architects and sociologists who will present us projects such as the Plan for Kosice,

Mesto-láska (Citylove) and other activities dealing with urbanism and engaging the

public in the city planning. Project Brno Architecture Manual presents an interactive

way for all those interested in getting to know the architecture of the city better.

DESIGN

For passionate designers, DESIGN-STUBA is preparing 15-minutes lecture School’s

studio works in cooperation with practice CURAPROX, and a community talk

platform called Service Design Drinks # 4 with the topic Why do better services

need a community. In the reconstructed boiler room, besides the exhibition of design

works, will be presented the popular traditional platform Pechtle Mechtle - DESIGN

STUBA Success Stories - featuring successful graduates of the Design Institute who

have applied in the automobile industry.

At this year's Night of Architecture we will also see the exhibition of The Dean’s

Prize, where the jury consisted of academic staff and tutors of Faculty of Architecture

evaluated nominations and the winner for the best project of the previous academic

year of 2017/2018.

MVRDV

The main point of the Night of Architecture program will be a lecture by the Dutch

architectural studio MVRDV. Represented by Jan Knikker - one of the partners of the

studio’s main branch in Rotterdam.

Jan Knikker joined MVRDV in 2008, starting his career as a journalist he then shaped

the public image of OMA for nearly a decade. As Partner at MVRDV, Jan leads the

Business Development and Public Relations efforts, forming a client oriented, fast and

strategic department which now also includes a strong visualisation team. He has been

working on many publications and exhibitions, one of his latest publications was the

book MVRDV Buildings. MVRDV is rapidly expanding into new markets and focuses on

solutions for global issues through its architecture and urbanism. Jan also lectures

internationally, writes for various publications, ran an online design magazine called

Dafne, and was from 2007 to 2011 member of the International Projects commission of

the Netherlands Architecture Funds.

MVRDV was founded in 1993 by Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries in

Rotterdam, the Netherlands. The practice engages globally in providing solutions to

contemporary architectural and urban issues. A highly collaborative, research-based

design method involves clients, stakeholders and experts from a wide range of fields

from early on in the creative process. The results are exemplary, outspoken projects,

which enable our cities and landscapes to develop towards a better future.

AFTERPARTY

And as it is a tradition - the Night is endless for architects, the school will be

accompanied by a music program of DJ’s Jalovec & Čičman, who later moved to the

afterparty to the center of the old town in the premises of Fuga x Bukowski,

represented by "DJ's battle" format Clash of architects in the VSA vs. Gutgut.

---------------------------------------------------------------------

The Night of Architecture is organized by the Archtung team, supported by the Faculty

of Architecture STU. The media partners of the event are Archinfo.sk, Atrium,

BratislavaYIMBY, ERA21 and Radio_FM.

Link to the event